Kärcher - vysokotlaký čistič, parní čistič, vysavač - nabídneme nejlepší

Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů pro společnost S+S Machinery CZ s.r.o. (dále jen „Poučení“)


Společnost S+S Machinery CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č.101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25.května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytnete.


Poučení o zpracování osobních údajů


Správce osobních údajů

S+S Machinery CZ s.r.o., se sídlem Vídeňská 124a, Brno 619 00, IČO: 25595199, telefon 545 241 056, e-mail: obchod@karchersas.cz, webová stránka: www.karchersas.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení bude společnost S+S Machinery CZ s.r.o. od 25. Května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence Pavla Sázavská tel. 602570759 – email obchod@karchersas.cz.


Rozsah zpracovávaných osobních údajů

S+S Machinery CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem prostřednictvím vystavení daňového dokladu, smlouvě o nájmu, příjmu do opravy, vytvoření objednávky na zboží nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:


* Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a pokud jsou zákazníkem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, číslo bankovního účtu, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a mobilní aplikaci společnosti S+S Machinery CZ s.r.o. a IP adres, soubory cookies a device identifikátor zařízení zákazníka ( např. mobilního telefonu používajícího mobilní aplikaci společnosti S+S Machinery CZ s.r.o.).


* Osobní údaje citlivé, resp. Zvláštní kategorie (čl.9 Nařízení): žádné


Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich použití pro účely daňové, zpracování pro účely záruční, zpracování pro účely vyřízení nákupu nebo prodeje zboží a dále spojených se servisní činností.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  1. při identifikaci zákazníka a jeho nákupu nebo prodeje dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů pro účely finančního a daňového auditu
  2. pro vnitřní komunikaci se zákazníkem (např. vytvoření nabídky, kontrola záručních lhůt, vyřízení objednávek, urgence dodávek)
  3. pro evidenci při pronájmu zboží pro ochranu práv společnosti S+S Machinery CZ s.r.o. dle smlouvy o nájmu
  4. pro evidenci přijetí a následného vyřízení opravy výrobků a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který společnosti S+S Machinery CZ s.r.o. udělil zákazník a dále
  5. v souvislosti s plněním právních povinností společnosti S+S Machinery CZ s.r.o., jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU.
  6. pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků společnosti S+S Machinery CZ s.r.o. (dle Zákona) nebo pro účely oprávněných zájmů S+S Machinery CZ s.r.o. nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků S+S Machinery CZ s.r.o..

Společnost S+S Machinery CZ s.r.o. plní své povinnosti o správě daní, dle kterých je povinen uvést jméno, příjmení a adresu pro účely finanční a daňové, pokud se jedná o jednorázový nákup nad 10.000,- Kč.


Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zákazníků, a to zejména v souvislosti s nákupem, prodejem, pronájmem, opravou nebo nabídkou a případně v rámci další komunikaci se zákazníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které zákazník společnosti S+S Machinery CZ s.r.o. poskytne.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti S+S Machinery CZ s.r.o. nebo na jeho e-mailovou adresu pověřence : obchod@karchersas.cz, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti S+S Machinery CZ s.r.o., může společnosti S+S Machinery CZ s.r.o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.


Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo společnost S+S Machinery CZ s.r.o., a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro společnost S+S Machinery CZ s.r.o. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.


Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro společnost S+S Machinery CZ s.r.o.. Aktuální seznam zpracovatelů pro společnost S+S Machinery CZ s.r.o. na žádost zašle na emailovou adresu.


Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na nezbytně nutné období (daňová evidence – prodej, doba zápůjčky – pronájem, prodej – doba záruční). Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu viz. výše.


Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost S+S Machinery CZ zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše, také práva shrnutá níže. S+S Machinery CZ s.r.o. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu S+S Machinery CZ s.r.o. povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle §12 odst.2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle §21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle nařízení má subjekt údajů zejména tato práva:


Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od S+S Machinery CZ s.r.o. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.


Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat S+S Machinery CZ s.r.o. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. Neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u S+S Machinery CZ s.r.o.


Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u S+S Machinery CZ

s.r.o. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů S+S Machinery CZ s.r.o. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků S+S Machinery CZ s.r.o.


Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od S+S Machinery CZ s.r.o. a předat je jinému správci osobních údajů.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na www.karchersas.czV Brně 25.5.2018INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Právo omylu a změny cen vyhrazeno! Při nákupu u naší společnosti, nebo prostřednictvím e shopu bere zákazník na vědomí, že v ceně strojů je již obsažen recyklační poplatek a poplatek za EEZ. Ekologická likvidace elektrozařízení, baterií a akumulátorů je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.
Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se od realného výrobku lišit.